OPR.DR. HAKAN AKINCI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında OPR.DR. HAKAN AKINCI tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

 

Veri Sorumlusu sıfatına sahip OPR.DR. HAKAN AKINCI, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni ’nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, tarafınıza kurumumuzla ilgili ileti yönetim sistemi kapsamında gerekli promosyon, değişiklik, ticari ileti göndermek vb. amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sosyal medya kanalları, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, OPR.DR. HAKAN AKINCI olarak aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

 • Nüfus cüzdanınız veya pasaportunuzda yer alan tüm kimlik bilgileriniz;  
 • Adresiniz, telefon numaranız, sosyal medya hesaplarınız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; 
 • Banka hesap numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; kurumumuzu ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, 
 • Sağlık Bilgilerinizlaboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık kişisel verileriniz,
 • İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile
 • DR. HAKAN AKINCI çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
 • Elektronik ileti kapsamında promosyon, yeni değişiklikler, güncellemeler, haberler ve sağlık gelişmeleri ve değişen süreçler hakkında bilgi vermek amacıyla sms, e-mail ve diğer elektronik iletiler vasıtasıyla ulaşabilmek için telefon, sms, e-mail, ve diğer elektronik ileti adresleriniz olan verileriniz.

 

Tarafımızdan elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;

-Kimliğinizi teyit etme,

-Kamu sağlığının korunması,

-Koruyucu hekimlik,

-Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

-Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

-İç işleyiş ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

-Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme,

-Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

-Anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

-Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,  

-Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

-İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

-Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,

-Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,

-Çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi,

-İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca sağlığınıza ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla tarafımızdan Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla;

 • Yerli veya yabancı özel sigorta şirketleri,
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
 • Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Hastanın, vatandaşı olduğu ülkenin resmi kurumlarına
 • Türkiye Cumhuriyeti diğer kamu kurum ve kuruluşlar,
 • İşbirliği yaptığımız iş ortaklarımız,
 • Diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki ve dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve işbu Aydınlatma Metni ’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi amacıyla işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli hizmet alanlarımızın bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dâhilinde kullanmak istemeniz yahut Şirketimize başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. 

KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri – hizmet alanlar);

(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda drhakanakinci@yahoo.com mail adresine veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile OPR.DR. HAKAN AKINCI ’nın aşağıda bildirilen adresine başvuru yapabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu:

Şirket: OPR.DR. HAKAN AKINCI

Adres: Hakkı Yeten Cad. Aşçıoğlu Plaza Kat-1 No-3 Fulya İstanbul Türkiye

Mail  : drhakanakinci@yahoo.com

Fax: +90 212 232 06 71

Kep Adresi: ozgurhakan.akinci@hs01.kep.tr  

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

Başvuranın İsim- Soy isim

 

 

TC Kimlik Numarası

 

 

Telefon Numarası

 

 

Mail adresi

 

 

Adresi

 

 

Başvuru Tarihi

 

Başvuru Konunuzu lütfen detaylı yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevabımızı hangi adresinize yollayalım: Mail (   )               Adres (   )

 

 

       

                                                                                                                                                   Ad- Soyad İmza

Bu başvuru formunu fiziksel ya da mail suretiyle gönderebilirsiniz. Fiziksel gönderecek iseniz lütfen adınızı soyadınızı yazıp imzalayınız.